Biomedicinskt Centrum

Intendenturen

De BMC-gemensamma funktionerna omfattar all hantering av gemensamma lokaler, men även en samordnad hantering av de system som i stor omfattning utnyttjas av merparten av de vid BMC lokaliserade enheterna. Information om vissa av dessa funktioner är endast åtkomlig för behörig personal, dvs personer som arbetar vid BMC eller som av annan anledning givits behörighet. Inloggning sker via Uppsala universitets identifieringssystem.